przykład orzeczenia

Przykładowe orzeczenie PPP

Warszawa …

-(Pieczęć poradni)

ORZECZENIE NR …

o potrzebie kształcenia specjalnego

Działające na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996Y. Nr. 67 poz. 329 i Nr. 106poz 496, z 1997r. Nr. 28 poz. 153 i Nr. 141 poz. 943, z 1998r. Nr. 117 poz. 759 i Nr. 162 poz. 1126 oraz 2000r. Nr. 12 poz. 136 i Nr. 19 poz. 239, Nr. 48 poz. 550, Nr.104 poz. 1104, NR. 120 poz. 1268 iNr. 122 poz. 1320)

na wniosek :

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ul. Umińskiego 12

(nazwa i adres placówki)

w składzie:

… – Psycholog – Przewodniczący Zespołu

… – Pedagog

… – Psycholog

… – Logopeda

… – Lekarz konsultant

orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego

(Imię/ imiona i nazwisko dziecka)

(Data i miejsce urodzenia dziecka)

(Adres zamieszkania dziecka)

(Nazwa i adres przedszkola lub nazwa i adres szkoły, klasy )

(Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów)

(Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów)

na czas: nauki w klasach I-III szkoły podstawowej

z uwagi na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

(ADHD)

DIAGNOZA

Zespół określa możliwości rozwojowe i potencjał dziecka:

Uczeń o wysokich możliwościach intelektualnych (IQ = 133).Bardzo wysoki poziom wiedzy ogólnej. Interesuje się wiedzą przyrodniczą, ogląda filmy popularnonaukowe. Lubi zabawy konstrukcyjne. Sam wymyśla zadania matematyczne wykraczające poza program klasy I. Wysoki poziom analizy i syntezy słuchowej. Percepcja wzrokowa poniżej wieku życia. Słaba sprawność grafomotoryczna. Rysunek postaci ludzkiej prymitywny (części ciała rysowane jedną kreską, niewłaściwe proporcje). Lateralizacja zgodna prawostronna. Słaba sprawność ręki i nogi po stronie nie dominującej, co może skutkować gorszym wykonaniem czynności wymagającej współpracy obu stron ciała. Nieprawidłowy, zbyt silny nacisk na ołówek.

Umiejętności szkolne: Adam czyta metodą mieszaną, często głoskuje z syntezą. Dobre rozumienie czytanego tekstu. Uczeń myli jeszcze d-b, ą-ę, czasami próbuje zgadywać domyślając się z kontekstu. W pisaniu dyktuje sobie po głosce, opuszcza sylaby w wyrazach. W pisaniu z pamięci nie zwraca uwagi na miejsca trudne w wyrazach – stąd ma tendencję do pisania nie ortograficznego. Tempo przepisywania jest bardzo wolne, gdyż aby odczytać wyraz najpierw głoskuje, potem dokonuje syntezy, na koniec dyktuje sobie wyraz po głosce.

Rozwój emocjonalno-społeczny: Uczeń bardzo wrażliwy, mało wytrwały, szybko nudzi się i porzuca rozpoczęte zajęcia. Ma problemy z koncentracją uwagi, często nie wie co jest zadane i co ma przynieść do szkoły. Ma trudności z podporządkowaniem się regułom i normom panującym w grupie. Nie umie czekać na swoją kolej. Przejawia zachowania opozycyjno-buntownicze. Ma tendencje przywódcze ale trudno mu zgodnie bawić się i współdziałać z rówieśnikami. Bywa agresywny w stosunku do kolegów, prowokuje bójki i sprzeczki. Ma problemy z podporządkowaniem się poleceniom dorosłych. Adam nie potrafi często zapanować nad swymi emocjami. Reaguje gwałtownie (przeklina, krzyczy, wpada w histerię), trudno go wówczas uspokoić. Często fantazjuje.

ZALECENIA

Zespól zaleca zastosować wobec dziecka edukacje włączającą w szkole rejonowej pod opieką i ze wsparciem specjalistów pedagoga i psychologa.

Ponadto zaleca się:

* Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych ucznia. Przygotowywanie dodatkowych zadań, odpowiadających poziomowi chłopca.
* Zmiana techniki czytania. Praca nad czytaniem sylabami lub całościowo. Spowodowanie zmiany w odczytywaniu z tablicy i dyktowaniu sobie nie po głosce ale sylabami lub całościowo, co w wydatny sposób zwiększy tempo przepisywania.
* Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne poświęcone treningowi czujności ortograficznej, aby nie dopuścić do nadmiaru błędów ortograficznych. Trening analizy i syntezy wzrokowej oraz usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
* Dokonanie diagnozy integracji sensorycznej i podjęcie ewentualnej terapii według zaleceń
* Dostarczenie uczniowi ruchu, gdy tego potrzebuje (np. prośba o wytarcie tablicy, rozdanie pomocy, przyniesienie kredy, itp.)
* Wprowadzenie dzienniczka pozytywnych zachowań (według wskazówek psychologa)
* Chwalenie ucznia za to, że umiał poczekać na swoją kolej, zareagował nie agresywnie (wszystkie zachowania, w których potrafił zgodnie z normami zareagować muszą być systematycznie wzmacniane przez pochwałę).
* Dopuszczenie do kręcenia się w ławce i innych zachowań wynikających z nadruchliwości, które nie przeszkadzają kolegom (np. ciche mówienie do siebie)
* Przywoływanie umówionym znakiem, jeśli widać, że przestał uważać na lekcji
* Wprowadzenie specjalnego zeszytu lub wspólnie z rodzicem ustalenie skutecznego sposobu notowania co jest zadane do domu (poproszenie kolegi z ławki, aby sprawdzał, czy Adam zapisał co jest zadane). Chwalenie Adama, jeśli sam potrafił zanotować co jest zadane i o niczym nie zapomniał.
* Wywieszenie w klasie zasad, które muszą być przestrzegane przez uczniów (zasady warto ustalić wspólnie z uczniami) i odwoływanie się do nich, jeśli zajdzie taka potrzeba.
* Podpowiadanie uczniowi, jak może zareagować, w przypadku konfliktu z kolegami
* Okazywanie dużej życzliwości i serdeczności z jednoczesnym konsekwentnym wymaganiem stosowania się do zasad i reguł. Zapowiadanie konsekwencji, jeśli nie potrafi stosować się do reguł, tak aby miał możność, zmiany zachowania na pożądane lub świadome poniesienie konsekwencji niewłaściwego zachowania. Przestrzeganie tej reguły może zmniejszyć częstotliwość zachowań opozycyjno-buntowniczych.
* Stała współpraca z domem w rozwiązywaniu problemowych zachowań ucznia.

W domu wskazane jest ponadto:

* Ustalenie stałego harmonogramu dnia ze stałą godziną odrabiania lekcji
* Stałe chwalenie dziecka za zachowania pożądane (ma to na celu wzmocnienie pozytywnych zachowań)
* Nie zaskakiwanie dziecka, że ma natychmiast zaprzestać jednej działalności, aby przejść do następnej. Wskazane jest zapowiadanie, uprzedzanie, np. kończ powoli zabawę, bo za 10 minut obiad.
* Bardzo ciepła, serdeczna, spokojna atmosfera w domu. Dorośli swoim zachowaniem muszą pokazać, jak w sposób akceptowany można rozładowywać negatywne emocje. Dziecko uczy się przez naśladownictwo.
* Jeśli wydajemy polecenia i chcemy mieć pewność, że zostały zrozumiane, trzeba nawiązać z dzieckiem kontakt wzrokowy, poprosić o powtórzenie polecenia.
* Jeśli rodzic czuje, że negatywne zachowanie chłopca wyprowadza go z równowagi, należy powiedzieć o tym i dać sobie i jemu czas na ochłonięcie, np. 5 lub 10 minut w oddzielnych pomieszczeniach i dopiero potem wrócenie do spornej sprawy

Dla dobra Adama oraz osób z nim przebywających, zarówno w szkole jak i w domu, należy stosować wszystkie zasady, jakie obowiązują przy wychowywaniu dziecka z zespołem ADHD.

UZASADNIENIE

Edukacja włączająca ze wsparciem specjalistów pozwoli na dostosowanie wymagań do możliwości ucznia oraz indywidualizację nauczania i wychowania. Podjęte działania mogą zapobiec zaburzeniom zachowania. Pozwolą na utrzymanie wysokiej samooceny ucznia, nauczą zgodnego współdziałania z rówieśnikami, co w konsekwencji może wpłynąć pozytywnie na atmosferę w całej klasie.

Od niniejszego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty w:

Warszawie Al. Jerozolimskie 32 za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

(podpis przewodniczącego zespołu orzekającego)

Otrzymuje : wnioskodawca

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

Dodaj komentarz